opal

Custom Search

opalTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. opal - opal
  2. opaliti - sear, singe
  3. opaljen - tanned
  4. opaljen suncem - sunburnt, swarthy

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: