Kalorimetrija

Custom Search

CalorimetryTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. kaloričan - caloric
  2. kalorie - kcal
  3. kalorifer - calorifier
  4. kalorija - caloric, calorie, calory
  5. kalorijske - calorie
  6. kalorika - calorifics

Enter CommentPrevously posted comments:

Maida, (29.05.2008)
Kalorimetrija je nauka koja se bavi mjerenjem toplote hemijskih reakcija ili fizičkih promjena. Ona obično uključuje upotrebu kalorimetra.

Riječ kalorimetrija potječe od latinske riječi calor što znači toplota. Začetnikom kalorimetrije se smatra škotski fizičar i naučnik Joseph Black, koji je prvi napravio distinkciju između toplote i temperature.

Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: